Bejaagbare soorten

 

Ondanks dat deze website zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.           

Wat zijn de openings- en sluitingstijden voor de wildsoorten

Haas 15 oktober t/m 31 december
Fazantenhaan  15 oktober t/m 31 januari
Fazantenhen  15 oktober t/m 31 december
Wilde eend  15 augustus t/m 31 januari (halfuur voor zonsopgang tot halfuur na zonsondergang)
Houtduif  15 oktober t/m 31 januari
Konijn  15 augustus t/m 31 januari
*********************************************

Aanwijzingsbesluit nijlgans en verwilderde boerengans provincie Groningen.

Ter voorkoming van schade aan gewassen en schade aan fauna, en in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, zijn voor de nijlgans en de verwilderde boerengans  per 11 juli 2015 jachthouders aangewezen als categorie van personen die de stand van deze ganzen mogen beperken met gebruikmaking van het geweer.

Belangrijke Voorwaarden:

  • Jachthuurovereenkomst dan wel toestemming grondgebruiker
  • Toegestaan buiten de bebouwde kom
  • Hagelgeweer en/of kogelbuks (met inachtneming van de in artikel 7, Besluit beheer en schadebestrijding, gestelde regels)
  • Geldige jachtakte en schriftelijke toestemming grondgebruiker bij zich te dragen
  • Tussen een uur vóór zonsopgang en een uur na zonsondergang
  • Binnen 24 uur na elke schadebestrijdingactie  melden in FRS. (via melden –  maatregelen)
  • Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 juli 2015
  • Afschot van nijlgans en boerengans is uitsluitend toegestaan als het jachtveld is ingetekend in FRS !
  • voor de gebruikers handleiding voor  het intekenen van uw jachtveld in het Fauna Rgistratie Systeem. Klik hier
  • *************************************************************

Provincie  Groningen

Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen:

Ter voorkoming of bestrijding van schade aan gewassen,

vee,bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, veroorzaakt door de volgende diersoorten:

1. Brandgans

2. Grauwe gans

3. Haas

4. Knobbelzwaan

5. Kolgans

6. Meerkoet

7. Rietgans

8. Roek

9. Rotgans

10. Smient

11. Spreeuw

12. Wilde eend

is het de grondgebruiker toegestaan om bovenstaande diersoorten,opzettelijk te verontrusten op de door hem gebruikte gronden of in of aan door hem gebruikte opstallen.

**********************************************

 

 

Landelijke vrijstelling
Overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 65 van de Flora- en faunawet zijn bij ministeriele regeling de diersoorten konijn, houtduif, vos, Canadese gans, kraai en kauw op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst, hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing.
  

Exoten en verwilderde dieren.

 

Doden exoten en verwilderde dieren niet (meer) zonder meer toegestaan !

Raadpleeg bij twijfel de FBE :  Klik hier

 

 

Wanneer mag ik niet jagen?

In artikel 74 van de Flora- en faunawet staat dat het verboden is te beheren en/of bestrijden op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paasdag, de tweede pinksterdag, de beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.
Op Koninginnedag mag dus wel aan beheer en/of schadebestrijding worden gedaan.
     
 

.